Kang Emsul/KC Online

SABULANGBEBTOR.(KC Online),-

PILIHAN gupernur, bopati/wali kota taun ieu keneh pabareng. Atuh kadituna Pamilu legislatip jeung pilihan persiden. Pokona dina mangsa-mangsa eta mah nu baroga kepentingan husus, pasti saribuk we. Pon kitu rayat nu aya di daerah oge pasti kabawa kacah-kicih, aya nu ngabagongan (jadi tim sukses), atuh aya oge lauk buruk milu mijah, atawa nyair meungpeung caah jeung sajabana, ceuk paribasana.

“Aya sabaraha calon nya Tong nu rek makalangan jadi gupernur, jeung bopati/wali kota sa-kuliah lemah cai urang teh?” tanya Mang Suadma.
“Ari patarosan teh teu kinten-kinten Mamang mah. Ulah tebih-tebih atuh, tepi ka sa-kuliah jagat. Nu aya di lembur urang we atuh Mang?” walon Si Otong.

“Heueuh eta maksudna mah. Aya sabaraha kitu?”
“Manawi langkung ti hiji, kirang ti opat pasang Mang, calon nu bade makalangan di lembur urang teh,”
“Ari ngomong teh maneh mah sok ngalilieur kolot,”

“Apapanan Mamang ge tadi tumaros calon sa-kuliah jagat, eta mah walereun panitia pamilu pusat, sanes porsi abdi,”
“Oh, heueuh nya. Kira-kita naon bae anu dibewarakeun dina kampanyena ku eta calon keur kehirupan masarakat ka hareup?”
“Atuh seueur Mang. Intina, sadayana oge ngaronjatkeun kamakmuran sareng karaharjaan keur sakumna rahayat,” walon Si Otong.

“Tegep atuh nya Tong. Muga-muga we anu dijangjikeun ku para kandidat bisa bukti kalawan nyata (lain bubuk roti dina mata). Eta pisan nu dipiharep ku Mamang, boa batur ge sarua. Hayang hirup subur kalawan mamur, loba duit buncir leuit, rea ketan rea keton, bro dijuru bro dipanto, ceuk cohagna. Kitu lain?” tanya Mang Suadma.

“Kantenan pisan atuh Mang, eta nu dipiharep ku urang sadaya. Sugan we kapayun Mamang teu buburuh koprek teuing. Atuh kahirupan rada nyenghap, teu eungap teuing sapertos nu entos-entos. Namung kumaha Mang, upami eta anu kantos dijangjikeun teu karealisasi?” tanya Si Otong.

“Kaula mah moal nagih, sabab lamun ditanyakeun pasti jawabanana loba uget. APBD lembur urang samporet tea, pon kitu PAD teu nyumponan keur ngabeyakeun pangwangunan jeung rea-rea deui alesan. Mamang mah nagihna moal di dunya kacangkeul-cangkeul sungut, dalah didemo ge angger we dengdek, komo ku dewek. Daek salamet, ku kaula rek ditagih di aherat hareupeun Gusti Alloh, sabab ari jangji teh hutang,” ceuk Mang Suadma. (Kang Emsul / KC Online)