Kang Emsul/KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

PEUPEUJEUH ieu mah ulah rek diiburkeun deui, cek paribasana bulu tuur ge ulah dibejaan, sakumaha anu kaungel dina berita Pikiran Rakyat Bandung wedalan poe Rebo tanggal 7 Maret 2018, anu judulna lamun dibasa sundakeun, “32 persen kasus koropsi dipilampah pulitisi”. Ngadenge eta beja asa saheuhah keur Mang Suadma mah pedah jalma bodo sugan, tapi duka keur nu palinterna mah.

“Mamang ge sok koropsi nya?” tanya Si Otong, togmol.
“Sik sia mah, ari ngomong teh gagabah, sok tadah-tuduh sambarangan, pamali!” jawab Mang Suadma, nolak atah-atah.

“Ah …nu leres Mang, ngaku we ambeh tereh,” cek Otong.
“Aing kudu ngaku koropsi pedah naha, pimpro lain, pengguna anggaran bororaah, jadi pejabat komo teu ngimpi-ngimpi acan. Kumaha rek koropsina, apanan di lembur ge teu RT-RT acan,” walon Mang Suadma.

“Apanah Mamang ge padamel patok bale sanes?” tanya Si Otong.
“Nya heueuh, eta mah pagawean matuh Mamang. Najan buruhanana teu sabaraha lumayan keur meuli hulu peda jeung beas raskin,” cek Mang Suadma.

“Saur Mamang teu kungsi ngalaman korosi salami jadi patok bale, kunaon upami angkat ka desa kedahna tabuh tujuh, geuningan dongkapna tabuh salapan siang?” tanya Otong.

“Geuning nyaneh morostel ka aing, kana urusan patok bale sagala. Jamak we gawe elat sa-jam mah da lain dihaja. Kabeurangan soteh pedah we peutingna tas buburuh koprek, mata asa belek tepi ka hudang ge kabeurangan.
Beda jeung nyaneh, abus ngantor mindeng kabeurangan padahal numpak mobil pribadi, nampa gajih gede unggal bulan. Ari kaula, upah ukur alakadarna aya kalana teu kabagi, jamak we tugas patok bale datang ka desa elat saeutik mah,” cek Mang Suadma, malikeun ka Si Otong.

“Abdi mah etang-etang masihan terang ka Mamang, anu disebat koropsi sanes artos bae dalah waktosna damel heug teu lebet, eta ge sami koropsi tina waktu,” walon Si Otong.

“Tapi ari keur Mamang mah meureun rada gede hampurana elat asup sa-jam abus gawe jadi patok bale. Apanan Mamang mah teu di-eska, teu meunang gajih anu puguh, ari pagawean sa-abreg uyuhan teu langlayeuseun oge.
Lebah nu meunang gajih gede, pasilitas leuwih ti cukup, komo bari jeung milampah koropsi ti kalangan politisi upamana, asa kacida. Apanah ari politis jeung pejabat teh saditueun ti pinter, lamun enya koropsi keneh, ibarat mawa obor nincak waduk. Hartina, ongkoh purah mere caang ka batur, tapi soranganana digebrus. Dhoh… sugan, aya mawa obor nincak waduk, jah….!” cek Mang Suadma.(Kang Emsul/ KC Online)