Emsul KC Online

NGABADEG ubar, jenuk deui panyakit teh. Baheula mah mun gering galingging panas tiris, cukup nginum obat kampung. Harita keneh, janggelek waras waringkas. Ayeuna mah panyakit teh teu bisa disasaduanan, geus ku ubar lembur, pon kitu ubar kota da nagen we teu pidah-pideh (teu kendor-kendor).

Malum jaman now meureun, panyakit ge ngaluyukeun jeung jaman kamajuan. Loba ubar jenuk deui panyakitna, dhoh…! Teu kaop nu geringna jalma miskin, nya rek kumaha polah.

“Sugan ngabadeg keneh di urang jalma miskin teh nya Tong?” tanya Mang Suadma.

“Sakaemut abdi tangtos nu miskin ngirangan. Buktosna nu berobat ka rumah sakit teh sakedik, Mang,” jawab Si Otong.

“Ngurangan kumaha? Saeutik nu geringna kitu? Sukur atuh, nandakeun jalma urang sarehat,” ceuk Mang Suadma.

“Manawi sanes ngirangan nu berebotna, namung teu kabual hoyong berobat ka rumah sakit teh Mang. Namun duka ketang, barobatna mana?” walon Si Otong.

“Geuning andika nyebut duka, apanan soranganana anu sok nyatetan jalma miskin keur meunang bantuan teh,” ceuk Mang Suadma.

“Atuda kitu buktosna, abdi moal seueur saur margi heurin ku letah. Meh unggal usik nyatetan jalmi miskin teh namun duka bade dikumahakeun,” tembal Si Otong.

“Piraku tibaheula tacan kaungkulan keneh nerakahan jalma miskin sangkan meunang pengobatan gratis teh. Nya irahan atuh jalma teu boga ge sarua bae hayang meunang pasilitas kasehatan anu merenah. Komo ceuk undang-undang jalma miskin/katalangsara tanggung jawab nagara. Rek ngomong naon sia?” ceuk Mang Suadma.

“Sanes kitu Mang, margi perkawis kamiskinan mah tanggelwaler sasarengan Mang,” walon Si Otong.

“Tanggung jawab babarengan ceuk saha, aing ge anu lieuk euweuh, ragap taya, herang kari mata, bodas kari huntu, isuk mubur, sore nganggur ukur bisa nangkeup tuur, geuningan euweuh nu majar kumaha ka kaula. Abong kanu miskin, hirup neut, rek paeh hos.
Deudeuh teuing, dulur jeung baraya kuring. Lamun kitu carana, ari rumah sakit nu alagreng teh keur ngarawat saha? Kuring mah manuhun ka Gusti Nu Maha Suci, nu miskin mun bisa mah ulah gering karunya.
Najan ayeuna ibur nu boga kartu lamun berobat bakal haratis, jigana ukur dina dongeng. Eukeur mah gering teh sagala karasa, kasiksa, tur kudu mayar gede deuih najan boga kartu haratis oge,” ceuk Mang Suadma. (Kang Emsul/ KC Online)