Nurdin M Noer/KC Online.*

dèning NURDIN M.NOER

             WIDYA niku tegesè “kaweruh”  utawi teng basa Indonesia dipun sebut “pengetahuan” utawi “èlmu”. Dados “widya tembung” yèn dipun maknakaken tegesè èlmu perkawis tembung-tembung, utamanipun ingkang wonten pautanè sareng semantik  lan semiotika. Semantik niku miturut bausastra Indonesia,  yaniku èlmu ingkang ginaui tembung utawi ukara.  Sedeng semiotika,  èlmu ingkang ginaui simbul-simbul ingkang lair saking tembung utawi ukara.

Semantik niku ngrupiyaken cawang (cabang,  pen)  saking èlmu basa (linguistik)  ingkang nggadahi tugas nitèni makna tembung,  pripun purwaduksinanipun, pripun pangembanganè  lan kawitanè kedadosan kaowahan makna teng lebet sejarah basa. Miturut Slamet Muljana (1964),  katah bidang èlmu-èlmu sanès kadosdènè èlmu jiwa, kemasyarakatan,  tata negera ingkang nggadahi pautan sareng semantik.  Makna kata nggadahi lakon ingkang penting teng lebet penganggèyan basa minangka perkakas kanggè nyampèkaken pengalaman jiwa, pikiran lan maksud para penganggè basa, Milaniku wewengkon semantik ngubengi sedanten lapangan kegesangan. Lan setuhunè wewengkon semantik ngubengi kecerdasan anggota masyarakat basa teng macem-macem lapangan kegesangan.

Basa Cerbon rupané badé sami kemegarané sareng basa Melayu. Asal-usul basa  Indonesia  ngrupiyaken pangembangan  saking basa Melayu. Milaniku teng jagat basa internasional,  basa Indonesia maksih  asring disebat “basa Melayu  dialék Indonésia”.  Mekoten  uga basa  Cerbon sampun  ngalami kaowahan-kaowahan saking atusan “tembung” saking Jawa teng  basa Cerbon. Basané rayat Pantura Jawa  Barat bang  wétan punika nggadahi kebéntenan-kebéntenan sareng induk basané, Jawa.

Teng basa Jawa, basa punika dipun pilah dados kalih  bagiyan  ageng, yaniku “ngoko”  sareng “krama” lan antawisé kalihané dibagi malih dados pinten-pinten  subbagiyan.Basa Cerbon  mung nggadahi kalih anggah-ungguh, yaniku “padinan” sareng  “bebasan”. Padinan ditegesaken fungsinipun kanggé “basa  gaul”  sepantar lan”bebasan” ngrupiyaken pengalusan basa lan  dienggé minangka “basa resmi”.                Tembung “bebasan” teng basa Jawa  nggadahi  teges “pribasa”  (peribahasa, pen), sementawis teng  Cerbon dimaknani kelayan “basa alus”. Kaowahan makna tembung nggadahi pangarti, yén maksih wonten unsur-unsur ingkang  lami (basa  Jawi) kang diserep basa  Cerbon lan nggadahi makna anyar (Slamet Mulyana, 1964).

Kaowahan-kaowahan asring kedadosan teng  sedanten basa, sesampuné ngalami prosés zaman, genah lan  pangucapan. Contohipun,  tembung “jogrégan” dipun maknani kelayan bénten upami dikocapaken déning  tiyang Dermayu.  Jogrégan dipun maknai kelayan  “guyon” (masyarakat Cirebon)  lan masyarakat Dermayu “tukaran”.

Cepengan kula sanésé kanggé mbedar karya  sastra Cerbonan, inggih  punika kelayan  lading “semiotika”.  Punapa semiotika punika ? Semiotika ngrupiyaken sawiji élmu  ingkang  ginauwi tetenger  lan  simbul  kelayan  cara-cara (metode) kaélmuwam, falsafi kelayan kritik  budaya  (Robert Hollinger, Encarta  Reference Library 2003). Bidang semantik nyatanipun kewates teng usaha niténi proses kaowahan makna tembung teng lebet penganggéyan basa. Peniténan makna tembung perlu mratikaken basa ingkang pautanipun sareng pinten-pinten widang kegesangan. (NMN)***