Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

JALMA di sakuliah dunya, hususna para pamingpin euweuh nu boga maksud rek nyangsarakeun rayatna. Ti mimiti pamingpin tingkat RT, RW, Rukun Kabopaten (RK) jeung rukun-rukun sejena, sarua hayang merjoangkeun kahirupan rahayatna sangkan leuwih jembar.

Atuh dina nyieun aturan oge, dumasar kana kapentingan umum, sakumaha anu dikedalkeun demi ngaronjatkeun pelayanan prima ka sakumna masarakat. Alus eta kalimah berbau klise teh, atuda lamun teu kitu, da kahirupanana memang tinu kitu. Dhoh… sugan eta ge…!

“Ngan anehna, heueuh ari ngomong mah jiga nu enya, tapi seuhseuhanana (bukti di lapangan) ngabalukarkeun pertanyaan ti masarakat. Naha kurang pasaratan tea, tacan ngendongan ijin tea jeung sajabana, tapi ceuk beja sagala rupana geus bareres. Lamun enya eta pagawean luyu jeung aturan anu jinek da moal heueuh ngahudang polemic di masyarakat nya Tong?” tanya Mang Suadma.

“Adduh…Eta mah saneh beuweungeun abdi Mang? Terus terang, abdi ge mireng mah mireng sagala urusan nu aya di lembur teh, ngan bae teu kongang nyarios. Komo abdi mah alit-alit ge aya kasebatna, pagawe tea Mang!” walon Si Otong, bangun ati-ati bisi kadengeeun ku cakcak.

“Andika teh kumaha, ongkoh nyaho kana saniskara pasualanan birokrasi atawa urusan nu aya patula-patalina jeung pasaratan, geuningan bungkem?” ceuk Mang Suadma.

“Sanes bungkem, Mang. Lah teu kedah dicarioskeun, manawi sami-sami parahi ngartos we atuh,” jawab Si Otong.

“Lamun embung disebut bungkem, kapeureupeunan boa-boa nya astahiam?” tembal Mang Suadma.

“Sami eta ge, abdi teu ngaraos kapeureupeunan da ayeuna ge beunta keneh” ceuk Si Otong.

“Kunyuk sia mah, kalah ka disaliwangkeun, teu ngarti keneh bae sakitu geus diese-esekeun ge,” ceuk Mang Suadma.

“Mangga eta mah teu langkung Mamang katut masarakat anu nganiley, margi ari tuduhan itu, tuduhan ieu, upami milampah padamelan anu teu parok sareng aturan, kedah dibuktoskeun sacara hukum,” tembal Si Otong, mimiti nguliat.

“Tah geuning andika ayeuna mah curinghak, bela diri nya?” Tanya Mang Suadma.

“Mangga bade disebat bela diri, atanapi bela naon oge, da buktosna proses padamelan lumangsung aman tur taya pihak nu dirugikeun,” jawab Si Otong.

“Heueuh nya, karek nyanghareupan nyaneh, leueurna kawas belut, komo nu saluhureun andika, bisa jadi leueurna saditueun ti belut. Antukna mah kana uget. Da buktina cacakan pada ngagarogogan ti ditu, ti dieu oge, angger we nagen, malah jiga nu nangtang. Ngarasa gede hate soteh pedah we ditangtayungan keneh ku pingpinan. Jah…anjogna mah…!” ceuk Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)