Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

DUA taun keneh kana pangsiun atawa pitatangeheun kana narima SK purnabakti geus humandeuar. Pedah naha? Tapi nu model kitu mah ukur hiji dua da rereana mah meh sarua.

Najan kitu, aya diantarana pejabat atawa aparat pamarentah tetep teger enggoning milampah pagawean sakumaha bihari. Anjeuna teu kapangaruhan kunu matak pihariwangeun, malah kudu bisa dipake conto keur aparat sejena.

“Tetela aya keneh nya Tong pejabat anu konsisten dina ngalaksanakeun pagaweanana najan mapag BUP (batas usia pangsiun). Mamang mah hormat ka pejabat model kitu teh, kuduna mah kitu kabeh, tetep sumanget kalawan daria (serius) salagi kacatet keneh jadi aparatur sipil nagara (ASN) mah,” ceuk Mang Suadma.

“Memang kedahna kitu, salami nuang keneh gajih PNS kedahna tetep konsisten enggoning nohonan tugas nagara. Ieu mah pitatangeheun kana pangsiun, humandeuar bae merebet. Antukna papada angkat damel, ukur ngagugurkeun kawajiban wungkul,” ceuk Mang Suadma.

“Teu bisa Tong, sugan digawe di nini moyangna bisa sahayuna. Apanan ieu mah gawe di nagara puguh aturanana,” tembal Mang Suadma.

“Atuh kedahna kumaha, Mang?” tanya Si Otong.

“Geuningan nanyana ka uing, andika nu leuwih apal najan tacan jadi pejabat oge. Nu matak kahade, teu tangtu andika isuk jaganing geto boga kalungguhan heug mapag pangsiun, ujug-ujug sumanget gawena memble.
Ulah matak ngawiwirang jeung piomongeun batur, goreng patut. Sugan ari rengkak paripolah atawa laku lampah pejabat teh teu pada nalungtik ku rayat,” jawab Mang Suadma.

“Pidoana bae ti Mamang, abdi mangka tiasa janten pejabat. Insya Alloh, abdi upami kaparengkeun nyepeng kalungguhan bade amanah. Margi ari jabatan teh, sareatna kepercayaan pingpinan, hahekatna amanah ti Gusti Alloh,” tembal Si Otong.

“Heueuh, sukur atuh, ari geus diniatan hade ti kiwari mah, ku Pangeran ge bakal dikabulkeun. Kahade, ulah abong kena rek purnabakti teu kurah-karuh katarajang panyakit opat L (lemah, leulueus, lesu + loyo) dhoh…! Kuduna tetep kreatif, inopatip jeung saterasna.
Malah aya salah urang pejabat di BKD, cacakan geus nampa SK Pangsiun tapi angger sumanget enggoning milampah pagaweanana. Piraku cenah, gawe di BKD teu mere conto nu hade ka balarea.
Malahan kudu leuwih getol kalawan ninggalkeun tatapakan nu mawa mangpaat jeung maslahat keur sakumna rahayat. Ceuk eta pejabat, piraku gawe di BKD teu bisa mere conto nu leuwih hade, isin atuh Kang, pokna,” ceuk Mang Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)