Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

TIAP pangagung ti mimiti nu aya di puseur dayeuh (ibu kota), tingkat regional (propinsi) pon kitu di daerah (kabupaten/kota) tangtu parahi boga rumah dinas anu dibangun ku pamarentah pikeun ditempatan ku eta pejabat. Kaasup pangeusina jeung mobil dines anu regana lumayan tarik.

“Padahal ukur dines lima taun, dina terehna nyekel eta kalungguhan, tapi waragad keur nyieun imah dines jeung pangeusina jeung waragad pemeliharaan tepi ka meakeun biaya miliaran rupiah.
Ari prak mah Mamang anu saendengna meutingan pos ronda euweuh teuing nu mangmikirkeun mangnyieunkeun imah sacangkewok ukur sagede batok. Meureun katarima lahir batin tur bakal dimangpaatkeun sakumaha mistina.
Ngan ceuk beja, di daerah batur mah, imah dines keur pangagung teh teu ditarempatan,” omong Mang Suadma.

“Nyarios naon Mamang teh, geuningan balangbatan kanu rumah dines sagala?” tanya Si Otong.

“Ah… eta we di lembur sejen, hanas pamarentah mangnyieunkeun imah dines keur pangagung, dipake mah hanteu, kajahat-jahat waragad. Jeung tinimbang dijadikeun tempat uka-uka, bikeun kanu butuheun. Upama bae keur pembinaan anak terlantar, panti jompo, panti asuhan jeung sajabana. Tangtu bakal leuwih mangpaat,” ceuk Mang Suadma.

“Teu tiasa kitu Mang, margi ari pejabat mah ti mimiti bopati/wali kota dugi ka rengrenganana tos aya jatahna kanggo nempatan eta pasilitas anu disayagikeun ku nagara. Maksadna pamarentah masihan pasilitas rumah dinas supados langkung konsentrasi enggoning maparin pangladen demi ngaronjatkeun pelayanan prima ka sakumna masarakat,” walon Si Otong.

“Heueuh, ongkoh dibangun, tapi teu dicicingan, pedah naha nya Tong? Masing eta pejabat geus boga imah ge kudu dicicingan da ngarana ge pasilitas nagara kudu dimangpaatkeun sangkan gawena leuwih tenang enggoning mere pangladen ka masarakat. Geuningan ari pasilitas mobil dines menta nu mewah, padahal manehna geus boga mobil pribadi, lebah imah dines diantep sina bulukan” ceuk Mang Suadma.

“Nya aya kitu, rumah dinas anu teu dicicingan, Mang?” Tanya Si Otong.

“Waduklah… andika mah sok pura-pura teu apal. Lamun moal dicicingan mendah aya rumah dinas. Ceuk Wa Jono tea mah, ngawangun rumah dines teh lain duit eutik-eutik, pon kitu biaya pemeliharanana oge mangpirang-pirang. Ari sumber danana apanan duit rayat. Rayat mah jenuk keneh nu sangsara, ari ieu nyieun imah dines keur mahluk goib, dhoh…!” omong Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)