Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

SAWATARA pagawe rumah sakit (RS) jeung patugas Puskesmas tug ka kiwari teu weleh humandeuar alatan tunjangan nu katarima teu imbang jeung kacapean katut tanaga anu dikaluarkeun.

Anu tadina meunang tunjangan cukup lumayan, teu sakara-kara dikurud lain eutik-eutik. Ari pagawe nu teu ngandung risiko, komo kapala dinas, kaban atawa eselon dua mah, tunjanganana ngahontal welas-welas yuta.

“Kumaha Tong, pagawe RS jeung Puskes ngahiung keneh pedah tunjanganana dipotong, anu jumlahna mangpirang-pirang teh?” tanya Mang Suadma.

“Atuh kantenan, sanes ngahiung deui. Malihan saditueun ti ngahiung, manawi ngajerit, Mang!” walon Si Otong.

“Deudeuh teuing, apanan pagawe RS jeung Puskes ge sarua pagawe nagara, naha geuningan diwilah-wilah kitu. Ari kitu mah diskriminatip warna kulit kawas di nagara deungeun bae. Tetela di lembur ge aya diskiminatip teh. Ngan istilahna lain diskriminatip warna kulit, tapi diskriminatip eusi endong,” ceuk Mang Suadma.

“Ah duka atuh Mang, manawi eta mah urusan nu palinter. Kalan-kalan ari nu palinter teh sok ngamenitkeun batur, komo kanggo nu bodo mah, tambih jangar bae,” jawab Si Otong.

“Cik protes atuh ka para pangagung nu aya di lembur. Susuganan aya kawijaksanaan. Pedah naha cenah, atuda kurangna mani hahajaan,” ceuk Mang Suadma.

“Numutkeun Mamang saena kedah kumaha?” tanya Si Otong, panasaran.

“Najan kaula tukang koprek yeuh Tong, tapi lamun aya pihak anu ngarasa dirugikeun kalawan teu adil, Mamang mah sok karunya. Mamang onaman, geus puguh kieu hirup sapopoena, ukur waluya (waktu perlu aya). Najan maranehanana teu wani protes, komo unjuk rasa mah, tapi urang kudu bisa ngarampa perasaan batur. Ulah dibeda-beda, etana pagawe anak tere sugan, pedah naha?” walon Mang Suadma.

“Leres nya Mang, asa kacida, piraku, ukur sakitu tunjanganana?” ceuk Si Otong.

“Nya heueuh atuh. Pagawe RS jeung Puskes ulah digeringan kitu carana mah. Kumaha lamun maranehana mogok gawe sapoe we, boa-boa pasen galempar.
Cik atuh kahayang teh (ceuk maranehana), masing teu diundakeun ge, jumlahna angger sakumaha biasa.
Piraku ari gawe tepi ka boborot kesang badag, kesang lembut, ari tunjangan ukur cret nampa lima ratus rewu sabulan bari jeung kudu dipotong pajak sagala. Atuh puguh tambah ipis bae.
Anu katarima ukur 350 perak, jero sabulan, sasaparud teuing…!” omong Mang Suadma. (Kang Emsul/ KC Online)