Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

BISANA jadi pangagung atawa pamingpin teh alatan kapercayaan ti sakumna rahayat. Malah geus jadi petinggi kabopaten/wali kota, lain ukur bogana kelompok, tapi milik sakabeh rayat tur ulah rek ngawilah-wilah, antara nu ngadukung jeung nu teu ngadukung. Geus teu usum, lamun aya keneh nu model kitu can dewasa cara berpikirna.

Apanan bisana dilantik teh pikeun mere pangladen kalawan prima ka sakumna rahayat nu aya di eta daerah.

“Sabenerna kabeh ge pada nyaho kana urusan nu model kitu teh, ngan bae dina seuhseuhanana (dina geprakna) angger we sok mentingkeun saha nu leuwih deukeut. Teu deukeut mah angger we teu dideleh ku mata sabeulah, aya kituna nya Tong?” tanya Mang Suadma.

“Manawi manusiawi Mang, mana nu ngiring mijah, biasana eta nu nyair. Atanapi aya kasempetan pikeun nyangking kalungguhan atanapi kabagian tobas sanesna. Etang-etang balas budi, panginten. Duka eta ge,” walon Si Otong.

“Lamun aya balas budi, meureunan aya balas dendam, heueuh?” ceuk Mang Suadma.
“Duka atuh, abdi mah teu dugi kadinya, namung moal patebih sareng pamadegan Mamang,” ceuk Si Otong.

“Dhoh… eta nyaneh ari ngomong sok saujratna kitu. Andika hayang dicirian, gagabah teuing,” ceuk Mang Suadma.

“Eta mah mangga bae, bade dikumahakeun oge teu langkung aranjeuna anu gaduh wewenang. Abdi mah manuhun, saha bae nu janten pangagung di lembur urang, sing leuleus jeujeur landung kandungan,” harepan Si Otong.

“Nya heueuh atuh, ulah abong nu boga wewenang, lain hartina hirup sawenang-wenang. Sabab lamun rek ngagugulung bae napsu moal aya tungtungna. Antukna napsu nu matak kaduhung, badan anu katempuhan,” ceuk Mang Suadma.
“Naon hartosna eta Mang?” tanya Si Otong.

“Heueuh, ulah kena boga kakawasaan nerapkeun kabijakan lain demi kamajuan umum. Tapi keur kapentingan pribadi, kelompok atawa pikeun nyieun tatapakan keur engke, dina mangsa nu bakal datang. Teu kaci, atuh!” jawab Mang Suadma.

“Leres nya Mang, ari pamingpin kedah amanah. Sabalikna tina amanah, hianat,” tembal Si Otong.

“Nu model kitu mah jigana Tong, aya di kabupaten sejen da di urang mah asana teh moal pati euweuh. Piraku bohong, boa-boa bener, da buktina unggal aya mutasi, promosi boh pasilitas sejena nu ceuyahna teh kaom maranehna bae.
Padahal kudu inget, ari geus jadi pangagung mah lain bogana kelompok deui. Tapi milik sakumna rahayat nu aya di sakuliah lembur. Rek nu deog, boh nu pengkor, sarua anak sorangan. Lamun teu kitu, dhoh…! ceuk Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)