Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

DUMASAR kana katerangan, Gusti Alloh mah lautan hampura, najan eta jalma boga dosa sakitu gedena, ibarat lobana buih di lautan, tapi lamun geus taubatan nasuha bakal meunang pangampura ti manten-Na.

Najan eta jalma anu tadina jadi tukang bobok tukang tarok, purah ngarorojok liang borok (disalenggorkeun), tapi dina ahir hayatna husnul hotimah, tangtu bakal meunang pangampura kalawan ridho Alloh Swt. Aamiin…!

“Tapi ari manusa mah teu kitu, najan ukur boga kasalahan saeutik hayuh bae neuteuli, teu weleh diungkit-ungkit. Komo lamun mapag mutasi atawa promosi jabatan di pamarentahan, biasana sok dijadikeun isu anu ahirna timbul persaengan kurang sehat. Kasalahan sajeungkal bisa jadi dua deupa, katurug-turug Baperjakatna deungean deuih, tanpa ngayakeun tabayun (cek en ricek). Rek kumaha lamun kitu saendengna, nya Tong?” tanya Mang Suadma.

“Aya kituna nya Mang, kalepatan sakedik sok diageung-ageungkeun pikeun ngaragragkeun harkat darajat nu senes sangkan kenging perhatosan ti Baperjakat. Aya keneh pagawe nu model kitu, Mang?” Si Otong, malik nanya.

“Kaula moal ngajawab, sabab jawabanana geus aya di andika. Andika mah biasa sok ngetes ari ka kolot teh,” ceuk Mang Suadma.

“Ampun paralun, ngetes ka sepuh pimanaeun, manawi eta mah neda bongbolongan bae, kumaha kedahna upami kajantenan dina promosi jabatan nu nangtoskeun kabijakan teh ulah gampil kalejo (kabelejog) enggoning nganilai kinerja bawahanana,” ceuk Si Otong.

“Numatak lebah dieu mah ngabadeg pagawe nu bingung tur tanda tanya, saban usum mutasi jeung promosi tara kabawa bae. Nu tadi tea alesanana mah, pedah kungsi milampah kasalahan bareto, tapi teu weleh jadi catetan kalawan turun-tumurun. Ongkoh disebut boga kasalahan, tapi di BAP henteu, ari nasibna diganggayong. Apanan teu adil, malah dholim kaasupna nu kitu teh!” tembal Mang Suadma.

“Malihan aya nu langkung ti kitu tur aneh deuih upami bade dilenyepan mah. Kinerjana sae, teu milampah kalepatan, namung nasibna cindeten bae, ibarat pepelakan mah kaluhur teu dirungan, ka handap teu jangkaran, bade dikumahakeun?” tanya Si Otong.

“Tah… nu model kitu wajib diperhatikeun mah. Ongkoh rajin digawena, pinter, malah disakolakeunana ge ka luar nagri, kreatip, inofatip, gawena konsen, tara ngarugikeun batur, jeung rea-rea kahadean manehna.
Ngan nya kitu jalma sakitu hade dianggap teu kadeleh we. Ceuk jalmana teh bari pok nyarita kalawan pasrah: “Salah naon kuringna?” ceuk Mang Suadma, nyutat omonganana. (Kang Emsul/KC Online)