Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

BISANA rang pinter saperti ayeuna iwal ti hasil didikan reujeung atikan bapa/ibu guru di sakola.

Kabayangkeun, lamun urang ti leuleutik teu disakolakeun pisakumahaeun teuing geus dewasana. Cacakan anu disakolakeun oge aya kalana gagal, teu luyu jeung nu dihareupkeun ku kolotna.

Ngan eta mah ukur hiji dua, tapi lolobana mah budak nu disarakolakeun kalawan meunang didikan katut atikan ti bapa/ibu guru, Alhamdulillah, hirupna umum jeung batur malah loba nu jadi jalma pinunjul.

“Hebat nya Mang guru teh, tiasa nyitak generasi bangsa demi kamajuan hiji nagara. Kabayangkeun upami teu diwuruk atawa teu diwarah ku guru di sakola, duka kumaha kajantenana,” ceuk Si Otong.

“Nya heueuh atuh, andika ulah sok lalawora ari ka guru teh. Najan urang geus jadi jalma jegud, poma ulah rek mopohokeun kana jasa-jasa ibu jeung bapa guru harita urang keur sakola. Malah aranjeuna ngarasa reueus lamun aya murid anu hirupna sukses atawa jadi pangagung di pamarentahan. Najan kitu sok aya bae saurang dua urang muridna anu teu malire ka eta guru, kilangbara mulang tarima mah,” tembal Mang Suadma.

“Numawi Mang, abdi mah tara kumawantun nyapirakeun guru, margi ari guru teh kedah digugu sareng ditiru, rengkak paripolahna anu sae, ceuk paripaosna,” walon Si Otong.

“Tah geuning andika ngarti enggoning hormat ka guru. Apanan aya dina paribasa, guru ratu wong ngatua karo, hartina guru teh beunang disebut wawakil kolot urang salila aya di sakola. Guru teh kaasup gantina kolot urang nomor dua salila urang nyuprih pangarti di sakola,” ceuk Mang Suadma.

“Leres pisan Mang, numawi abdi sok palalaur upami bade ngalawan ka guru teh, bilih dosa,” ceuk Si Otong.

“Nya heueuh atuh, ulah sambat kaniaya lamun goreng ka guru hirupna moal jamuga. Pon kitu kudu takdziman wa takriman (ngagungkeun jeung ngamulyakeun) sarua ka indung bapa. Masing urang jadi jalma pangkat, ka guru sorangan nganggap enteng, kahade bisi kawalat,” ceuk Mang Suadma.

“Atuh leres Mang, ari guru teh sanaos waruga sapertos tunggul kahuru, ceuk paripaosna, tetep kedah hormat ka anjeuna,” tembal Si Otong.

“Tah geuning andika ngarti, tapi kahade isuk jaganing geto anjeun kaparengkeun luhur kuta, gede dunya, pinuh ku pangaweruh, jembar ku pangabisa, najan urang bisa nurus bumi ngapak mega, taya istilah kurut guru, tapi eta teh tetep guru urang waktu di SD, SMP jeung saterusna. Ulah tepi kajadian guru asup bui alatan teu pira, nyintreuk muridna, dhoh… kacida…,” ceuk Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)