Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

KACATURKEUN dimenda-mendi, boh ceuk media cetak pon kitu media elektronika, perkara jalma miskin kurang meunang pangladen sajeroning berobat ka rumah sakit (RS) meh unggal usik.

Padahal maranehanana oge boga kartu miskin, tapi lamun katarajang gering parna, lebah rek berobat ka RS sok hemar-hemir bisi dialung-boyongkeun.

Alasanana mah kamerna pinuh tea jeung rea-rea deui uget anu ahirna nimbulkeun pasualan.

“Aya keneh kitu nya Tong, nu rek berobat ka RS saratna kudu itu, kudu ieu, kalawan pabaliut jeung aturan sejen?” tanya Mang Suadma, panasaran.

“Manawi atuh Mang, da buktosna meh unggal usik bewara dina media masa, seueur pasen anu ngangluh alatan kirang pangladen ti RS. Padahal aranjeunna oge teu nyusah-nyusahkeun teuing ka nagara teh,” walon Si Otong.

“Ongkoh teu nyusahkeun ka nagara eta jalma teh tapi aya keneh nu dilalaworakeun. Antukna aya pihak anu unjuk rasa ka hiji kantor alatan pangaladen RS teu mihak ka rayat leutik hususna ka jalma miskin.
Najan bener urusan maot takdir ti Nu Maha Kawasa, apanan urang diwenangkeun ihtiar kalawan maksimal. Tapi lamun maotna alatan teu dipirosea ku pihak RS, eta mah kacida, lamun enya tea mah,” jawab Mang Suadma.

“Saurna mah kitu, Mang. Antukna aya nu unjuk rasa ti pihak sanes alatan aya pasen tepi ka maotna akibat kirang pangladen tinu gaduh wewenang dina bidang kasehatan,” walon Si Otong.

“Eta kajadian di lembur mana? Tanya Mang Suadma, panasaran.

“Biasa di daerah sanes Mang, tiasa we di lembur urang ge moal benten,” tembal Si Otong.

“Andika teh kumaha, ongkoh kajadianana di kabupaten sejen, di daerah ge moal beda. Boa-boa di lembur urang ge, jalma miskin kurang meunang pangladen ti pihak RS teh moal pati euweuh. Lamun enya kitu kajadianana, deudeuh teuing. Hirup di alam kamajuan tur moderen deuih, tapi aya keneh pasen nandangan katunggaraan tepi ka ajalna, Mamang mah asa ngenes tur inget ka awak sorangan. Bejakeun ka pangagung nu aya di lembur,” ceuk Mang Suadma.

“Atuh parantos, anjeunna oge uningaeun. Bujeng-bujeng diwartosan ku abdi, dalah dibewarakeun ku media ge dengdek we, bari jeung silih teumbleuhkeun,” tembal Si Otong.

“Lamun kitu carana jieun surat edaran ti RT boh RW: husus keur jalma miskin atawa nu malarat, peupeujeuh ulah hayang gering. Apanan boro-boro gableg duit keur nebus obat anu sakitu rarangna dalah keur nebus beas raskin ge teu kabedag. Ari nu kasebut gering jalma leutik mah lamun geus ngajongkeng teu walakaya, karek digogotong ka RS,” ceuk Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)