Beranda Sabulangbentor

Sabulangbentor

Pagawe RS Jeung Puskesmas Garering

SABULANGBENTOR.(KC Online).- USUM ngijih atawa rengdeng biasana deet panyakit, hususna panyakit nu aya patula-patalina jeung cuaca (hawa). Upamana bae, panyakit salesma, batuk, arateul, nirisan/manasan jeung...

Beda Pamadegan Ulah Nimbulkeun Pacogregan

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SARUPANING proses pilihan nu ngalibetkeun jalma rea, ti mimiti pilte (pilihan erte), pilkam (pilihan kapala kampung), pilkades (pilihan kapala desa) jeung pilihan sejena...

Bencana Alam Akibat Bencana Ahlak

SABULANGBENTOR. (KC Online).- KACATURKEUN di alam pawayangan, tepatna di lembur matuh dayeuh karang pamidangan, Karang Tumaritis, panakawan Semar kayaning Cepot, Dewala jeung Gareng keur gunem...

Luyu Jeung Kaahlianana

SABULANGBENTOR.(KC Online).- KABOPATEN/kota di sakuliah lemah cai tangtu parahi boga pisi jeung misi masing-masing pikeun ngahontal kamajuan daerahna katut ngaronjatkeun karaharjaan keur sakumna masarakat. Rengkolna kalimah...

Cengek Ngagejret Ongkos Udara Hiber

SABULANGBENTOR. (KC Online).- BARETO ukur hayang seuhah kudu ngaluarkeun duit puluh-puluh rewu dumeh rega sabrang cengek ngajaul (undak nyongcolang). Nu untung atuh patani cengek, dina sakali...

Gede Hate Ditangtayungan Pingpinan

SABULANGBENTOR.(KC Online).- JALMA di sakuliah dunya, hususna para pamingpin euweuh nu boga maksud rek nyangsarakeun rayatna. Ti mimiti pamingpin tingkat RT, RW, Rukun Kabopaten (RK)...

Taya Istilah Kurut Guru

SABULANGBENTOR.(KC Online).- BISANA rang pinter saperti ayeuna iwal ti hasil didikan reujeung atikan bapa/ibu guru di sakola. Kabayangkeun, lamun urang ti leuleutik teu disakolakeun pisakumahaeun teuing...

Salah Naon Kuring?

SABULANGBENTOR.(KC Online).- DUMASAR kana katerangan, Gusti Alloh mah lautan hampura, najan eta jalma boga dosa sakitu gedena, ibarat lobana buih di lautan, tapi lamun geus...

Mapag Pangsiun Kudu Mere Conto

SABULANGBENTOR.(KC Online).- DUA taun keneh kana pangsiun atawa pitatangeheun kana narima SK purnabakti geus humandeuar. Pedah naha? Tapi nu model kitu mah ukur hiji dua...

Pangagung Lain Bogana Kelompok

SABULANGBENTOR.(KC Online).- BISANA jadi pangagung atawa pamingpin teh alatan kapercayaan ti sakumna rahayat. Malah geus jadi petinggi kabopaten/wali kota, lain ukur bogana kelompok, tapi milik...

Berita Lainnya